Bovag

(Geldig bij aanschaf van een gebruikte auto vanaf € 4.500,-)

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na afgifte van dit bewijs.
De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren,
als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.
De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten,
voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper
verrichtte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties,
die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade,
ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

5. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden tenzij de noodzaak
tot onmiddellijk herstel elders zich heeft voorgedaan en door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de
door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt,
dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie worden vergoed
tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.

6. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of
defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

7. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen
aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

FacebookInstagramlinkedin

VacoBovag